Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej i Formularza Kontaktowego.

Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

 1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – Paged Trade Sp. z o.o  z siedzibą w Opacz – Kolonia, ul. Środkowa 27b, 05-816 Opacz – Kolonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 703148, posiadająca NIP: 5252728643 oraz REGON: 1368730578, dane kontaktowe: tel. 22 868 27 01 e-mail [email protected];
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego;
 • Strona Internetowa – domena internetowa pagedsklady.pl, której administratorem jest Paged Trade Sp. z o.o.;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator oświadcza, że w Paged Trade Sp. z o.o.  powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „IODO”) w osobie Pana Pawła Markiewicza. Z osobą pełniącą funkcję IODO można kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług Formularza Kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższych usług.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na konieczności udzielenia odpowiedzi na przesłane za pomocą Formularza Kontaktowego pytania oraz na ustalaniu, ochronie, bądź dochodzeniu potencjalnych roszczeń. Podstawą tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, a po tym okresie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności podmiotom zewnętrznym upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym, dokonującym czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, graniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (najlepiej, aby był to numer telefonu, ale nie jest to obowiązkowe).

8. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, a jeśli z przyczyn biznesowych lub technicznych miałoby to nastąpić zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

10. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, Administrator oświadcza, iż korzysta z kilku rodzajów plików cookies:

 • cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli Użytkownik chce porównać ze sobą parametry dwóch produktów, Administrator korzysta z cookies by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie Użytkownik może odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania;
 • cookies weryfikujące odwiedziny. Mowa tu o plikach cookies które zapamiętują wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, podstronach oraz linki, w które Użytkownik kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stronami Internetowymi.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

11. Formularz Kontaktowy

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiające każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

 1. wypełnić pole: „Imię i nazwisko”, „Firma” „Województwo”” Kod pocztowy” „e-mail” „Temat” oraz „Wiadomość”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 2. wypełnić pole „e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;
 3. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

12. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego?

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Niemniej, Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym  dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres korespondencyjny. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika.

13. Profilowanie

Administrator oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych w sposób skutkujący zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym nie profiluje danych osobowych. Jednakże Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez gromadzenie plików cookies, o których wspomniano w pkt. 10.

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem właściwym  dla plików cookies.

14. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w Polityce Prywatności.

PAGED Trade © 2021 | wykonanie Thenewlook
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w „Polityce Prywatności”.