Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej i Formularza Kontaktowego. Polityka prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – Paged Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Środkowa 27B, 05-816 Opacz-Kolonia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000703148, posiadająca NIP: 5252728643 oraz REGON: 368730578, dane kontaktowe: tel. +48 22 868 27 01, e-mail [email protected];
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej lub Formularza Kontaktowego;
 • Strona Internetowa – domena internetowa www.pagedsklady.pl, której administratorem jest Paged Trade Sp. z o.o.;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez użytkownika – cyklicznych materiałów o treści marketingowej, promujących działalność Administratora;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi Formularza Kontaktowego, usługi Newsletter oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla skorzystania z powyższej usługi.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają administratora do przetwarzania danych osobowych.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania; nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty przetwarzające, dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane – a jeśli są: także uzyskania ich kopii) oraz do sprostowania i usunięcia danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu), a także prawo do przeniesienia swoich danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody).

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych;
 • kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych;
 • nie są już dłużej potrzebne Administratorowi, jednak są potrzebne Użytkownikowi;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

6. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których dane Użytkownika były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora (tj. Formularza Kontaktowego).

7. Przetwarzanie danych poza terytorium UE

PolAdministrator oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Strony Internetowej, Administrator oświadcza, iż korzysta z kilku rodzajów plików cookies:

 • cookies niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki cookies są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Dla przykładu, jeżeli Użytkownik chce porównać ze sobą parametry dwóch produktów, Administrator korzysta z cookies by zapamiętać produkt porównywany. W tym czasie Użytkownik może odszukać w witrynie drugi z produktów do porównania;
 • cookies weryfikujące odwiedziny. Mowa tu o plikach cookies które zapamiętują wizyty Użytkownika na Stronie Internetowej, podstronach oraz linki, w które Użytkownik kliknął. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji Użytkowników.

Pliki cookies wykorzystywane przez Administratora nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika. Tożsamość Użytkownika nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

10. Formularz Kontaktowy. Newsletter.

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego należy:

 • wypełnić pole „Temat wiadomości” oraz „Treść wiadomości”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 • wypełnić pole „Adres e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

Na Stronie Internetowej istnieje możliwość zapisania się na Newsletter. W tym celu należy wypełnić pole „Podaj swój adres e-mail” oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie okienka zawierającego odpowiednią klauzulę zgody.

11. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Formularza Kontaktowego oraz Newsletter?

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego lub Newsletter zbierany jest adres poczty elektronicznej.

Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika. Niemniej, Użytkownik może podać w Formularzu Kontaktowym dodatkowe informacje, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkownika. W celu otrzymywania Newslettera konieczne jest podanie tylko adresu e-mail, na który będzie kierowana wysyłka Newslettera.

12. Profilowanie

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu informacje (korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego oraz Formularza Zamówienia);
 • poprzez gromadzenie plików cookies.

Dane podane przez Użytkownika są przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem, na który Użytkownik wyraził zgodę.

Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, w każdym czasie przysługuje prawo sprzeciwu do objęcia go mechanizmem profilowania. Administrator oświadcza, iż posiada techniczne narzędzia, umożliwiające Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną wyrażenie sprzeciwu.

13. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w Polityce Prywatności.

PAGED Składy © 2021 | wykonanie Thenewlook
W celu zachowania najwyższej jakości usług wykorzystujemy informacje przechowywane w plikach cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w „Polityce Prywatności”.